Regionet Leuven

Hoe willen we onze doelstellingen bereiken?


Verplaatsingsgedrag en ruimtegebruik duurzaam op elkaar afstemmen, dat is wat we met Regionet Leuven willen bereiken. Compacte en kwalitatieve stads- of dorpskernen die we aangenaam en bereikbaar houden door in te zetten op hoogwaardig openbaar vervoer en een kwaliteitsvol fietsnetwerk. Zo maken we inwoners minder afhankelijk van de auto. Om dat aan te pakken, moeten we samenwerken.

Samenwerking met de gemeenten

Mobiliteit, infrastructuur, woningmarkten, handel en het gebruik van gemeenschapsvoorzieningen overstijgen de gemeentegrenzen. Tegelijk verschillen de uitdagingen binnen onze regio. De woonuitdagingen in een stad als Leuven zijn anders dan die van een gemeente als Bekkevoort. Om onze doelen te bereiken, moeten we samenwerken.

Regionet Leuven brengt daarom de lokale en bovenlokale besturen in de regio rond de tafel. Samen willen we deze gemeenschappelijke uitdagingen aanpakken.

Compacte stads- en dorpskernen om open ruimte te behouden

Regionet Leuven ziet de economische groei en bevolkingsaangroei liefst gebeuren op plekken waar je al heel wat voorzieningen en openbaar vervoer vindt. Daarom willen we werken aan een netwerk van te versterken stads- en dorpskernen. Die kernen linken we aan de bestaande regionale spoorlijnen en nieuwe, hoogfrequente trambuslijnen en fietssnelwegen. Zo houden we onze regio aangenaam, bereikbaar en gezond.

In de tussenliggende gebieden zetten we volop in op leefbare dorpen en het versterken van recreatie, natuur en landbouw.

Nieuwe ontwikkelingen, zoals woningen, werklocaties en winkels, concentreren we in de toekomst liefst binnen de bestaande stads- of dorpskern . Zo zorgen we ervoor dat de groene, open ruimte buiten die kernen ook groen en open blijft.

Stads- en dorpskernen met verschillende rollen

De groei in onze regio vangen we voortaan op in de stads- en dorpskernen. Maar niet elke kern moet evenveel groeien. Kernen die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets en over veel voorzieningen, zoals winkels, scholen of een sporthal beschikken, kunnen sterker groeien dan kernen waar dit niet zo is.

Kwalitatieve stads- en dorpskernen

Ook binnen de kernen bekijken we wat de meest aangewezen plaatsen zijn voor verdere ontwikkeling en waar nog ruimte is voor groen. Is er bijvoorbeeld een oud industrieterrein of zijn er verlaten gebouwen die herontwikkeld kunnen worden tot woningen? En wat zijn de meest aangewezen plaatsen voor bepaalde voorzieningen?

Ruimte voor hoogwaardige fiets- en openbaarvervoervoorzieningen

Door ervoor te zorgen dat mensen vlakbij huis kunnen winkelen, werken, sporten, ontspannen … stimuleren we hen om zich vaker te voet of met de fiets te verplaatsen. Moeten er toch verplaatsingen over langere afstanden gebeuren, dan zorgen we ervoor dat er alternatieven voor de auto beschikbaar zijn. Dat doen we door de uitbouw van hoogwaardig openbaar vervoer, bovenlokaal openbaar vervoer en fietsnetwerken op elkaar af te stemmen. Kwalitatieve mobipunten vormen de essentiële schakels in dit netwerk van duurzame mobiliteitsoplossingen.

Input voor de hogere beleidsniveaus

De visie die we met de gemeenten ontwikkelen, leggen we voor aan de hogere beleidsniveaus en partners die in de Regionet Leuven-stuurgroep vertegenwoordigd zijn. We reiken de visie van de gemeenten aan als lokaal gedragen input voor planningsprocessen en dossiers die aangestuurd worden door die hogere beleidsniveaus, zoals de Vervoerregio Leuven, het beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant, …

Ruimere betrokkenheid

Een leefbare regio heeft betrekking op iedereen die in de regio leeft, woont, werkt of er langskomt. Terwijl onze focus nu op de samenwerking tussen lokale besturen en de projectpartners ligt, willen we die in de toekomst uitbreiden naar alle betrokkenen.